O Nas

Fundacja "Fajnie Lokalnie" powstała na początku 2014 roku z inicjatywy grupy młodych osób prężnie działających
w lokalnym środowisku. Przed powstaniem Fundacji jej założyciele brali aktywny udział podczas realizacji wielu projektów i działań mających na celu aktywizację społeczną okolicznych mieszkańców jak i promocję kulturalną
i historyczną okolicznych terenów.

 

W ramach Fundacji działają osoby które poprzez swoją otwartość i zaangażowanie w realizowane projekty potrafią sprawnie zaangażować społeczność w realizowane zadania, a dzięki realizacji wielu projektów grupa wolontariuszy stała się liczniejsza i bardziej aktywna.

 

Głównymi celami jakie stawia przed sobą Fundacja na najbliższy okres jest upowszechnienie wartości kulturowych
i historycznych oraz popularyzację wiedzy na temat lokalnych zasobów (rzeczowych i kulturowych) wśród mieszkańców oraz turystów na obszarach wiejskich poprzez promocję i działania edukacyjne. Wiele działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów ma mieć na celu edukację społeczności posiadającej utrudniony dostęp do informacji oraz aktywizację grup społecznych które posiadają głęboko zakorzenione w swojej kulturze wartości lokalne.

 

Największe sukcesy Fundacja Twoja Szansa w 2014 roku osiągnęła działaniami w ramach promocji lokalnych wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru Ziemi Lubawskiej. Fundacja jest aktywna w sposób ciągły poprzez realizację własnych działań jak i współpracę w licznymi organizacjami lokalnymi, samorządami i firmami. Główny zasięg jej działań obejmuje obszar 3 powiatów w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Cele statutowe fundacji

 • wspomaganie i wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i małych miast,
 • wspieranie inicjatyw związanych z poprawą statusu gospodarczego obszarów wiejskich i małych miast,
 • poprawą warunków życia i gospodarowania na wsi,
 • wspieranie procesu rozwoju społeczności wiejskiej,
 • rozwój społeczny i kulturalny wsi,
 • rozwój turystyki na obszarach wiejskich i terenach małych miast,
 • promocja obszarów wiejskich,
 • rozwój oświaty wśród ludności wsi,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • wspieranie i pomoc w dostępie do nowoczesnych technologii informatycznych,
 • rozwijanie i upowszechnianie wiedzy i kultury informatycznej,
 • wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz partycypacji i kontroli obywatelskiej,
 • upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka,
 • działania na rzecz zwalczania dyskryminacji i wykluczenia społecznego,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarząd Fundacji

Szymon Standarski - Prezes Zarządu

Katarzyna Depczyńska - Wiceprezes Zarządu

Wojciech Bieliński - Prezes Rady Nadzorczej

Fundacja "Fajnie Lokalnie"

KRS: 0000506289

NIP: 5711713240

REGON: 281583825

Nr rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku

 

© 2015 Fundacja "Fajnie Lokalnie" - NIP 571-171-32-40, KRS 0000506289

ul. Nowa 1, 13-220 Rybno, e-mail: biuro@fundacjafl.pl

Projekt i realizacja:

Future Leader Sp. z o.o.

Copyright by Fundacja "Fajnie Lokalnie"

Copyright by Future Leader Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment ani zdjęcie ze strony Fundacji "Fajnie Lokalnie" nie może być publikowany ani reprodukowany bez pisemnej zgody właściciela tj. Fundacji "Fajnie Lokalnie"